Axis-२

Posted by

सीमित असमानताहरु
असीमित सम्भावना हुन ।
a!=b

बराबरी र सहउठानका मुद्दाहरू,
फगत राजनैतिक विजय-लक्ष्य हुन ।
ध्रुवसत्य: a<b, a>b

एउटा अप्राकृतिक Representation:
|2X+2| >6
Or, 2X+2 <-6 & 2X+2 >6

तसर्थ X -> (-∞,-4) U (2,∞)
अर्थात्; प्राकृतिक अवसरहरू !

कथित विश्लेषण जारी छ।