Axis-१

Posted by

Negative axis मा बसेर
Positive result को,
अपेक्षा गर्ने, गरिरहने;
हामी Civilized variables हौं।

प्रत्येक युगमा;
पूर्वीय Mathematical सिद्धान्तहरू,
हाम्रो आफ्नै
Undetermined position को
शिकार भए ।

कथित विश्लेषण जारी

Image Source: Pixel Stalk