कविता-२

Posted by

क, ख, ग, घ, ङ …
ईकार + उकार
निराकार आकार ।
              आकार…..!

शब्दले बनेका अर्थ,
अर्थले बनेका शब्द ।
विकराल शून्यमा।
              शून्यमा…..!

धुलोमा अस्तित्व
अस्तित्वमा धूलो,
दुवै बिस्तारै बिलाउँछन्।
       बिस्तारै बिलाउँछन्।
                   बिलाउँछन्……!

Image Source: Flicker